Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Mycket kan skrivas om Wicca ur olika perspektiv! Informationen nedan är hämtad ur min offentliga textproduktion och är en (något modifierad) fyrsidig artikel ur tidningen Nära (nr 10 2019). 

---

Att vandra Wiccas väg – självutveckling, kunskap och magi

”Vad gör man då?”

”Hur ska man tänka och agera?”

”Vad är egentligen magi?”

Häxor, magiker och magi engagerar idag, såsom de alltid har gjort! Wiccarörelsens följare är både traditionsbärare och utövare av en modern och flexibel religion. Upptäck en mångfacetterad och sällsam värld!

Text: THORWALD LORENTZON

Wicca – en religion och livsväg

Wicca, eller Witchcraft, är en religion, en väg, ett sätt att leva och betrakta tillvaron och uppgå i den. Wicca vill få oss att se och förstå Alltet och vår plats i det. Wicca är intimt förknippad med utövandet av magi och spådomskonst, men handlar primärt inte om ”övernaturliga” ting utan om spirituell utveckling. Att vara spirituell – andlig – är inte detsamma som att vara medial eller utöva magi, och har aldrig varit det. De spirituella traditionerna har alltid varit betydligt mer jordnära; de handlar om självutveckling, lärande och insikter. Spirituell utveckling handlar om att ta fram den bästa möjliga människan inom sig och slipa bort mindre goda karaktärsdrag.

Inom Wicca vördas Gudomligheten. Denna har en feminin och en maskulin aspekt (liknande taoismens yin och yang), och den feminina är bärande i motsats till i de stora monoteistiska religionerna. Själva gudomlighetsbegreppet är också flexibelt: Man anser att Gudomligheten når var och en i olika skepnader, beroende på våra egna önskemål och vår möjlighet till förståelse. Den kan alltså anta oändligt många olika former. De båda grundläggande aspekterna kan emellertid sägas vara Trippelgudinnan och den maskulina motsvarigheten Guden. Trippelgudinnans tre aspekter Maiden, Mother och Crone är kopplade till månens energi, till den växande, fulla respektive avtagande månen. Guden är materien, tiden och cyklerna och symboliseras av solen. Kosmologin är både komplex och kan skildras ur olika perspektiv, och vi nöjer oss här med konstaterandet att Gudinnan är livsanden, den som finns i allt och som är alltings ursprung. Därav följer naturligt att allt och allting ska respekteras. Wiccas följare förväntas bygga upp en helhetssyn som kan sammanfattas i grundsatsen ”Såsom ovan, så nedan”: Allt – från det största till det minsta – speglar och påverkar vartannat och hänger samman eftersom det har ursprung i den stora källan, Gudinnan.

  

Wiccas tillkomst

Häxor, magiker och andra nära besläktade grupper som exempelvis shamaner är urgamla fenomen, nog lika gamla som människan själv, och återfinns över hela jorden. Men även om häxan är både tidlös och universell har hon har haft vitt skilda innebörder i olika kulturer och i olika tider. Trots många utrotningsförsök överlevde hon ända in i vår tid och fick en kraftfull renässans under 1950-talet då de gamla traditionerna om- och nyskapades av engelsmannen Gerald B. Gardner. Hans arbete blev starten för Wicca, men det var nog få som anade hur stor rörelsen sedan skulle bli. Under de ockult hängivna, och miljö- och fredsmedvetna, 1960- och 70-talen skedde både en spridning – bland annat kom Gardners rörelse till USA – och en utökning av antalet grenar. Snart hade Wicca blivit ett globalt fenomen. Idag finns ett stort antal traditioner med vissa skillnader sinsemellan men med någorlunda gemensam grund. Den gardnerianska traditionen är störst även idag. Därtill finns numera traditioner av hybridkaraktär, där exempelvis feminism eller shamanism är en bärande del. Även här visar sig alltså Wiccas flexibilitet, och rörelsen är idag frisk och produktiv och anpassar sig gärna till nya förhållanden. 

   

Etik och karma

Som antyddes ovan har häxan aldrig varit särskilt väl ansedd; tvärtom har hon ofta ansetts vara de mörka krafternas kompanjon. De flesta har hört talas om inkvisitionen, häxjakten som var kopplad till främst den katolska kyrkan. Den var som intensivast åren 1560–1660 och totalt dog mellan 200 000 och 1 miljon människor, de flesta kvinnor. (Alla dessa var emellertid inte häxor; inkvisitionen omfattade fler grupper av religiösa motståndare.) De som anklagades för häxeri genomgick skenrättegångar, utsattes för obeskrivlig tortyr och inte sällan brändes de slutligen levande.

Och det har naturligtvis funnits – och finns – utövare som inte har ädla syften. Men dagens Wicca är alltså är en spirituell väg och ska därför per definition inte ha några mörka inslag. Själva religionen kan därför inte lastas för fel vägval hos enskilda utövare. Inom min egen gren, Correllian Nativist Wicca (CNW), är det få saker som betonas mer än ett rent hjärta. Vi får inte göra ont – det är odiskutabelt. Däremot finns inga etiska påpekanden vad gäller exempelvis sexualitet och droger, sådana vi är vana vid från andra religioner. Allt som rör individen ska individen styra över så länge grundkriteriet uppfylls:

·       Handla som du vill, men skada ingen.

Detta är Wiccan Rede, den wiccanska etiska regeln. Om den bryts får det karmiska konsekvenser som uttrycks genom Lagen om tre. Denna tolkas ibland bokstavligt, som att allt vi har åstadkommit återvänder till oss tre gånger. Inom CNW tolkar man den symboliskt: Allt återvänder så många gånger som behövs för att vi ska dra lärdom. Min egen syn är att vi, om vi utvecklas på korrekt sätt, inte ens behöver tänka på Wiccan Rede eftersom den då är självklar. Den byggs in i oss. Idealiskt utvecklas de paranormala förmågorna gemensamt med vår spirituella förståelse. Den som verkligen förstår innebörden av ”Såsom ovan, så nedan” och Lagen om tre följer då naturligt Wiccan Rede.

  

Magi och magins färger och nyanser

Faktarutan visar att magi innebär att vi synkroniserar tre olika krafter. De krafter som utgår från oss själva är grunden. En avskalad definition av magi som ”förmågan att medvetet kontrollera och skapa via den universella energin” visar vår egen avgörande roll. Under magiskt arbete har vi förändrat vår medvetandenivå (vilket kan göras på många olika sätt). Det är alltså inte vårt ofta splittrade vardagsmedvetande som arbetar med magi, utan det högre jaget. Detta är – enligt CNW – i sin tur indelat i a) astraljaget; b) själen; och c) monaden (som skulle kunna beskrivas som en ytterligare förfinad, själslig del).

Vi utövar magi för att uppnå ett visst mål, som ska vara gott. Och man kan tycka att Wiccan Rede skulle vara enkel nog att följa: Skada ingen! Nästan alla Wiccas grenar ställer sig bakom regeln, men ändå har frågan uppstått vad det innebär att skada. Magi som avser att stoppa någon som skadar någon annan – är den god? Några skulle svara ja, andra nej med motiveringen att ändamålet aldrig kan helga medlen. Och hur är det med magi i helt egoistiska syften, är den bländvit? Vi har alla hört om vit och svart magi, men gråzonen är desto bredare och skiftar i flera olika nyanser. Lagen om tre behöver därför allt som oftast finnas i åtanke när vi tar beslut. 

Det är också viktigt att tänka på att energi som sådan aldrig kan vara ond eller god utan alltid är neutral. Det universella energifältet är ett elektromagnetiskt fenomen, ett fält av elementarpartiklar bland andra fält i vårt universum. Fältet bara är, medan det är våra intentioner med fältet som kan vara vita, svarta eller gråtonade.

En annan viktig sak – den viktigaste av alla – är att magi alltid kräver sitt pris. Det är en naturlag att förändringen som det högre jaget driver igenom alltid måste balanseras upp av en annan förändring, och det kan vara omöjligt att förutse vilken. Det är inte heller givet att denna förändring blir positiv bara för att den första var det. Som alla kraftfulla redskap måste magin därför behandlas med eftertanke och respekt. 

  

Bli wiccan!

Den som söker en tidlös spirituell väg kan mycket väl komma att bli hängiven Wicca! Dess yttre ramar är vida – det finns stor plats för individens förutsättningar och preferenser. Man kan också fördjupa sig i många olika specialområden. Exempel är spådomsverktyg som runor och tarotkort, numerologi, jordens energilinjer och kraftplatser, örter, stenar och kristaller och fysionomi (kroppsläsning). Men såsom alltid är grundträningen A och O, främst koncentrations- och visualiseringsförmåga samt utvecklandet av kroppens energisystem. Redan här blir man varse sin egen potential och börjar betrakta både sig själv, sin omgivning och sin plats i Alltet ur helt nya perspektiv.

Många wiccaner praktiserar ensamma, andra går samman i covens, sammanslutningar där man arbetar ihop och träffas under olika högtider, bland annat under årets åtta festivaler eller sabbater samt vid fullmåne.

---

Vad är vad?

Svenska språket har inte full uppsättning ord för de olika typer av utövare och utövande som beskrivs genom seklerna. Vi får därför vända oss till engelskan för att nysta bland några nyckelord:

·       magic – ’magi’: Magi skapas då vi låter tre olika typer av krafter arbeta tillsammans: våra mentala krafter, naturens krafter (exempelvis elementen) samt ”övernaturliga” krafter (exempelvis andemakter).

·       sorcery: Magi i enklare form (precis översättning saknas).

 ·       warlock: Manlig häxa (precis översättning saknas). Ordet är numera sällsynt eftersom det bär negativa konnotationer. 

 ·       wicca: Dels fornengelska för witch, dels termen för nutida witchcraft. Många vill kalla sig wiccans/wiccaner och inte witches/häxor för att slippa de negativa konnotationerna.

 ·       witch – ’häxa’: En häxa kan vara såväl kvinnlig som manlig. 

 ·       witchcraft – ung. ’häxkonst’: Används synonymt med det populärare wicca.

 ·       wizard: Översätts ibland som ’trollkarl’, men är egentligen en samlingsterm för manliga magiker, häxor och sorcerers (helst om de har extra stora kunskaper). 

 

 

 

 


Post
Karta
Om