Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Grundkrav

Du som bestämmer dig för att gå Madr-Wiccas treåriga grundutbildning gör ett val som kommer att påverka dig och utveckla dig under resten av ditt liv. Du väljer att prioritera din utveckling andligt, psykiskt och fysiskt, vilket även alla människor runt dig kommer att få glädje och nytta av. Vi blir inte bättre föräldrar, partners eller kollegor av att offra vårt eget behov av tid och utveckling – tvärtom. Endast den som förverkligar sig själv sprider kärleksfulla ringar i energin vi alla lever i!  

Dessa år är krävande på flera sätt och du som går den måste vara rätt person. Det förutsätts att du har en första bild av vad Wicca är och är någorlunda klar över varför du söker dig till Wicca, men några egentliga teoretiska förkunskaper behöver du inte. Det räcker gott med dem som du hittar här: Wicca: andlighet och magi! Inte heller behöver du några praktiska kunskaper. På det personliga planet är det nödvändigt att du är mycket målmedveten, uthållig och förtrogen med hur du fungerar mentalt i skilda situationer och i en grupp. Du bör därmed ha kommit en bit i ditt mentala arbete, liksom i ditt spirituella. Du behöver vara vid minst skaplig, gärna god, hälsa och får inte vara ovan vid fysisk rörelse.  

Om du känner dig helt bekväm med de sju punkterna nedan är grundutbildningen passande för dig. De ska betraktas som grundkrav som ställs av mig och av gruppen som helhet. De kan verka strikta, men Madr-Wiccas mål är att deltagarna ska förstå Wicca som den spirituella och holistiska väg den är. Madr-Wicca kan inte erbjuda några genvägar eftersom inga sådana existerar, utan bygger från grunden.  

·        Du har satt prioritetsordningen för de tre åren. Min erfarenhet av att ha lett grupper i många år är att andra intressen ofta skulle behöva nedprioriteras i betydligt högre grad än vad som faktiskt sker. Så var på allvar och direkt beredd att göra detta! Stora tidsmässiga ingrepp i livet kan inte bli aktuella eftersom din wiccaträning är beroende av regelbundenhet.  

·        Du räds inte att ta socialt krävande steg och säga ”Stopp!”. Enkelt uttryckt innebär detta att du har kapat – eller inte har några betänkligheter i att kapa – de sociala band som inte längre fyller någon funktion i ditt liv eller som skadar dig. Du känner energin och dess påverkan på dig i olika miljöer – på släktmiddagen, på köpcentret osv. – och tvekar inte att berätta att du uteblir i fortsättningen.  

·        Du känner inte något uttalat behov av att åka till varmare breddgrader när kylan kommer till Norden. Att acceptera alla cykler, inklusive årstiderna, och rentav finna glädje i dem är Wiccas essens; stora delar av arbetet är cykliskt betingat. Detta sagt även om det naturligtvis är skönt när det våras och blir varmare och ljusare! Du har också sett och förstått att människans myckna resande ofta (givetvis inte alltid) är en flykt, men egentligen inte från klimatet utan från ett instabilt inre som ännu inte uppskattar cyklernas energier. För den som har väckts till skönheten runt stugknuten blir det mesta resandet överflödigt.

·        I åtminstone ett sammanhang måste du dock kunna leva fri från cyklerna: när det gäller uthålligheten i Wiccas grundträning. Om du brukar tappa lusten när höstmörkret kommer, och detta påverkar både ditt liv praktiskt och din sinnesstämning, är du ännu inte beredd att starta utbildningen. Ur en synvinkel gör vi alltså våld på cyklerna i just detta sammanhang, ur en annan synvinkel ser vi med mogen blick på tillvaron: Det finns ingen anledning att tappa lusten under den mörkare delen av året – den hör också till vårt kosmos som är något i grunden alldeles fantastiskt!  

·        Att du har ett intresse för magi är naturligt, annars hade du inte varit här! Men du måste också ha ett genuint intresse för filosofi, kosmologi, kosmogoni o.d. då det är viktigt att förankra praktiken teoretiskt. En god wiccan har godtagbart breda och djupa kunskaper, även en bit utanför kärnområdet.  

·        Magin tillhör ju Wiccas kärna, men du måste vara på det klara med att Wicca primärt är en spirituell väg (och spiritualitet är inte detsamma som ”medialitet”, se Wicca: andlighet och magi). Endast den människa som mår väl i kropp, sinne och ande är beredd att arbeta magiskt, därav Madr-Wiccas holistiska struktur.  

·        Du måste kunna läsa och förstå engelska, ibland ganska komplexa texter och resonemang.   

 

Obligatoriskt innehåll

Nedan beskrivs grundutbildningens struktur (en redovisning av själva innehållet år 1 återfinns nederst på sidan). Både praktik och teori är omfattande, men givetvis skall du inte göra allt varje dag utan arbetar enligt ett schema med en ledig dag per vecka (och du är ledig från eget arbete de dagar gruppen träffas). Räkna med att lägga 30-60 minuter per dag på praktiken.  

Gruppträffar:  

> Grunden är träffar en heldag per månad (fredagar). Tonvikten då kommer att läggas på praktisk träning, men snart också på tillverkning av Wiccas olika verktyg och tillbehör (storstav, runor osv.) och annat som har med själva praktiken att göra, även i vidare mening. I detta sammanhang kan tilläggas att man själv bör tillverka det man behöver i så hög grad som möjligt, eftersom själva arbetsprocessen ingjuter psykisk och fysisk energi i föremålen. De blir då dina ägodelar i en helt annan mening. 

> Eget arbete kvällstid vid antingen växande måne, fullmåne eller avtagande måne, helst en gång per vecka. Vi varvar alltså de gemensamma träffarna med att vi arbetar enskilt hemmavid. 

> Vildmarksretreat sommar och höst, totalt fyra stycken under grundutbildningen. Dessa retreater är en utomordentligt viktig del av wiccavägen. Vi möter oss själva, varandra, ljuset, mörkret, träden, elden, trummorna och kosmos i vildmarken, under wiccanskt arbete och i meditation. Vi kommer att tillbringa tre dagar (två nätter) utomhus i något av vildmarksområdena i södra Sverige. Här måste du räkna med spartanskt leverne, och endast en av oss har en mobiltelefon med sig, för nödsituationer. 

Grundläggande praktik (hemma och i mindre grad vid gruppträffarna):

> Yin Yoga, en grundande meditativ och läkande yogaform med ursprung i kinesisk medicin. Alla positioner utförs sittande eller liggande och hålls kvar längre stunder för att komma åt djupliggande spänningar och blockeringar i kroppen. Yin yoga är lugn och djup i sin essens, men är också ett kraftfullt redskap för att frigöra energi i kroppen. Detta blir stundtals utmanande men är också djupt läkande. Hand i hand med flödet kommer harmonin, närvaron och glädjen i vardagen. (Mer information om yin yoga och om lärare Malin Strandberg hittar du här: Om oss / Kontakt.)  

> Shikantaza (zenbuddhistisk meditation). Du lär dig att tömma sinnet från vardagens distraktioner genom att först koncentrera dig och sedan vila i tomhet. Denna meditationsform kan vara krävande – men ger mycket tillbaka! Skälet till att vi tränar shikantaza under grundutbildningen är att vårt wiccaarbete är beroende av att vi har förmågan att såväl koncentrera oss som att tömma sinnet.  

> Correllian Nativist Wiccas grundträning i olika former. När vi tränar våra fysiska muskler blir de större – och samma sak är det med våra energicenter! Inom Correllian Nativist Wicca talar vi om ”psykiska muskler” och avser då i första hand våra sju större energicenter (chakran). Ju mer vältränade dessa är, desto mer utvecklas vi på olika plan och desto bättre förmågor får vi. En betydande del av grundträningen utgörs av visualiseringsövningar som är kopplade till chakrana.  

> Correllian Nativist Wiccas avancerade träning. Denna påbörjas parallellt med grundträningen, men vi ska inte begå det klassiska misstaget att tro att grundträningen därför har spelat ut sin roll!  

Teori (hemma och vid gruppträffarna):

Grundutbildningen innehåller också relativt omfattande obligatoriska teoretiska delar. Vi kommer att studera med lagom proportion mellan bredd och djup då båda måtten är lika viktiga. År I kommer vi att ägna åt bland annat teman som divinationskunskap och trädkunskap (vilket naturligtvis omsätts även i praktiken!) men också t.ex. kosmologi såsom den beskrivs av Correllian Nativist Wicca (se innehållsredovisningen nedan). Varje studieår avslutas med att deltagarna får en mängd instuderingsfrågor att arbeta med, som vi sedan går igenom gemensamt. Större kunskapsområden, såsom runor, examineras under gruppträffarna. 

 

Datum, plats och kostnad

Obs! Utbildningen är nu pågående, men du är välkommen att kontakta mig om du vill bli en del av vår coven. Vi hittar då en lösning på hur du kan tillskansa dig det som övriga coveners redan har lärt sig. 

Följande heldagar (6 timmar) är inplanerade fr o m starten 26/3 2021 t o m slutet av 2021:

26/3; 16/4; 14/5; 11/6; 9/7; 13/8; 10/9; 8/10; 12/11; 10/12. Vi kommer tillsammans att boka in datum för 2022 och 2023 (även för vildmarksretreaterna). 

Vildmarksretreat 2021: 8-10/9 (i samband med utbildningsdagen 10/9).  

Plats: Fjärlöv (Hässleholm). Vi kan också komma att röra oss lite utifrån vår aktivitet; mer information kommer successivt. Vildmarksretreaterna kommer att förläggas på olika platser, i olika miljöer. 

Antal deltagare: min. 5, max. 12.

Kostnad: Du betalar ordinarie utbildningskostnad i 2 av de 3 åren. Årskostnaden inkl. moms, exkl. visst läsmaterial och utrustning, är 11 500:- (totalt för två år: 22 000:-). Du betalar inget för vildmarksretreaterna och inte heller för den personliga handledning/samtal som jag erbjuder. Delbetalning sker enligt följande: Innan utbildningsstart, och i början av varje år, betalas 4 500:-. Resterande summa (7 000:-) delbetalas månadsvis under året. Du som anmäler dig förbinder dig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning. 

När år 3 startar är du sedan en tid prästinna eller klerk (se vidare nedan). Detta sista grundår betalar du inget utan gör istället ett åtagande gentemot Madr-Wiccas coven att sprida ordet, att i olika sammanhang berätta om vår coven och vårt arbete och att ta egna initiativ därtill - att på olika sätt arbeta för att skaffa nya studenter som kan påbörja år 1. Vad du gjort och hur du gjort det redovisas inför övriga deltagare; detta åtagande ska ses som en obligatorisk och viktig del av din strävan att bli första prästinna eller förste klerk vid slutet av år 3.

Dessutom lägger vi alla en månatlig liten peng i en gemensam kassa. Pengarna kan vi använda till att t.ex. bjuda in externa lärare, till gemensamma aktiviteter m.m. 


Dina två steg till full wiccan

Det är vanligt att man som wiccan genomgår tre, ibland två, på varandra följande steg. Vi arbetar som framgått ovan med två steg: efter 1,5 år blir du prästinna som kvinna och klerk som man. Senast då tar du beslut om vilket/vilka som ska bli dina personliga specialområden (se exempel här: Wicca: andlighet och magi) och förväntas ta ansvar för att fördjupa dig i dem och utveckla dem via externa källor. Genom din examen blir du också behörig, och ålagd, att börja sprida kunskap om witchcraft och Madr-Wicca till intresserade utomstående. 

Utnämningen till första prästinna eller förste klerk kräver inget specifikt prov (förutom de kontroller som löper genom alla 3 åren); att du genomgår utbildningens många delar kommer i sig att garantera din lämplighet, och kosmos och Moder Jord kommer att initiera dig när tiden är inne. Du har tagit ett stort steg och vi alla - prästinnor och klerker tillsammans - arbetar framledes för att få Madr-Wicca att växa och frodas i holism och magi! 


Innehåll år 1 (i grova drag)

Följande är exempel på de kunskapsområden som du möter under första året (obs. att det endast är de större teoretiska och praktiska områdena som har tagits med): 

Texter/teori: Wicca - andlighet och magi; Meditation - shikantaza; Träd inom witchcraft och Wicca; Våra energicenter samt grundträning I-III; The Uthark (Futhark) as a divination tool; Kosmogoniska och antropogoniska grunder i CNW; Altare, rening och attribut; Cirkeln och ritualen; Litet lexikon för witchcraft och Wicca. Mot slutet av året delas en mängd instuderingsfrågor ut och dessa går vi igenom gemensamt efter hemarbete. 

Praktik: Shikantaza; grundläggande energiträning; yin yoga; (ev. tillverkning av) dräkt, mantel och andra attribut; arbete med träd; runor (inkl. tillverkning av egna runor & examination i rundivination); divination med siffror resp. färger (med examination); tillverkning av storstav/vandringsstav; skapande av altare; visualiseringsträning. 

Det som du eventuellt saknar ovan och som hör till witchcraft/Wicca kommer under år 2 eller 3. Madr-Wicca ger dig en fullödig grundutbildning och vi är flera lärare som ser till att ge dig mesta möjliga kunskap.


 

Post
Karta
Om